Zákaznícka linka: 052 - 77 85 721
Po - Pi: 7:00 - 15:30
Položiek (0)

0,00

Prázdny košík

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť MRAVA, s.r.o., IČO  36512231, DIČ SK 2022116272, so sídlom Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským  súdom v Prešove, v oddieli S.r.o., vložke 16927/P, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Z. z, Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom a účinnom znení, ako aj so súvisiacimi predpismi.

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti MRAVA, s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.shop.mrava.sk.

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne vyrobený na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha vo forme preddavkovej faktúry.

Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania. Kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy objednávky pred odoslaním objednávky.

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci,
 • elektronickou poštou na adresu predávajúceho,
 • osobne v sídle spoločnosti,
 • faxom, listom, telefonicky.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia objednávky predávajúcemu. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Cena a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je po vzájomnej dohode stanovené inak. Možnosti uskutočniť platbu sú nasledujúce:

 • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
 • Platba pri dodávke na dobierku. Poplatok za tento typ platby je 1,50 EUR.
 • Platba vopred bankovým prevodom (zálohová faktúra). Kupujúci zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje zálohovú platbu pri výrobkoch atypických rozmerov, vyrobených podľa požiadaviek zákazníka.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve, pričom doprava sa poskytuje bez vynášky a montáže tovaru.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 Ob. Z.
 
Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho ihneď, alebo v čo najkratšom termíne. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov.

Dostupnosťou tovaru sa rozumie naskladnenie tovaru a pripravenosť na vyexpedovanie. K splneniu dodania tovaru je nutné pripočítať čas potrebný na dodávku, a to rozvozom alebo kuriérom, prípadne osobným odberom ihneď.

V prípade rozvozu je termín závislý na logistike dopravcu a môže sa pohybovať v čase aj 2 - 3 týždne.

Za splnenie dodávky sa považuje vyzdvihnutie predmetu plnenia osobným odberom alebo dodanie na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je vynáška a inštalácia predmetu plnenia.

Pri osobnom plnení a spôsobe platby inom ako hotovosť, alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol kupujúci. Dodacia lehota sa predlžuje o nepracovné dni.

Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti kuriéra skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné spísať reklamačný protokol.

Druh dopravy, cena dopravy a dodanie/odber tovaru

 • Osobný odber
  Cena za dopravu: 0 EUR
  Dodací termín: podľa skladovej dostupnosti a prevádzkových možností
 • Rozvoz
  Cena za dopravu:
  • pri objednávke do 200 EUR – 8,10 EUR
  • pri objednávke nad 200 EUR – ZDARMA

  Dodací termín: termín rozvozu závisí na logistike dopravcu. V prípade ak si chcete overiť presnejší termín, môžete nás kontaktovať. Minimálne deň pred rozvozom budete informovaný, v ktorý deň Vám bude objednaný tovar doručený.
 • Kuriér
  Cena za dopravu: výška dopravných nákladov je závislá od hmotnosti konkrétnej zásielky. O presnej výške prepravného budete informovaný po zadaní objednávky do systému. Pri potvrdení objednávky je vypočítaná orientačná cena prepravného, nakoľko váhy výrobkov sú nastavené pre štandardné rozmery (rošty, matrace v rozmere 200x90 cm, postele 200x180 cm). Orientačnú cenu prepravného nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.
  Dodací termín: skladové položky je možné expedovať ihneď, položky, ktoré nie sú skladom budú expedované podľa dostupnosti.

  Hmotnosť    Cena dopravy
  Do 15 kg 7,50 Eur
  Do 20 kg 7,90 Eur
  Do 30 kg 9,50 Eur
  Do 50 kg 15,90 Eur
  Do 100 kg 24,60 Eur
  Do 200 kg 46,50 Eur
  Nad 200 kg 52,00 Eur

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v internetovom obchode www.mrava.sk, ktorú uzavrel so spoločnosťou MRAVA, s.r.o., v prípade, že tovar odovzdá nepoškodený.  Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Vyplatená záloha bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou od zákazníka bankovým prevodom na účet, ktorý nám zadá spotrebiteľ (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky). Cenu dopravy ku kupujúcemu a späť na sklad MRAVA, s.r.o.  hradí kupujúci.
 
Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy za tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na záručnom alebo dodacom liste a ak nie je uvedené inak, poskytuje MRAVA, s.r.o. na tovar záruku 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou alebo platobným stykom, aj to len v rozsahu nevyhnutne nutnom.
 
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu MRAVA, s.r.o., IČO 36512231, Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich ustanovené.
 
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.03.2014 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.